Home   Organisatie   Dienstwijzer/Privacy Statement

Dienstwijzer/Privacy Statement

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Doehetzelfverzekeren.nl is een onderdeel van J. Kloek Assurantiën en is gevestigd aan Dorpsstraat 15, 3381 AD te Giessenburg.  Telefonisch zijn wij bereikbaar op (0184)651605
KvK-nummer: 23045701
Registratie AFM
J. Kloek Assurantiën is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12002056
Aard van dienstverlening
J. Kloek Assurantiën heeft de vergunning om te bemiddelen in:

• Schadeverzekeringen
• Levensverzekeringen

Advisering
Omdat wij als doehetzelfverzekeringen.nl geen advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw financiële voorziening(en) te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor uw productkeuze en afstemming op uw persoonlijke situatie. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u ons op geen enkele manier verantwoordelijk kunt houden voor de door u gemaakte
keuze(s).

Indien advisering gewenst is, zal dit gebeuren door J. Kloek Assurantiën. Het dienstverleningsdocument van J. Kloek Assurantiën zal u beschikbaar worden gesteld voordat de advisering begint.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot Kifid:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen.

————————————————————————————————————————————————————————-

Privacy Statement

Doehetzelfverzekeren.nl is een onderdeel van J. Kloek Assurantiën, gevestigd aan Dorpsstraat 15 3381 AD Giessenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.doehetzelfverzekeren.nl Dorpsstraat 15 3381 AD Giessenburg 0184651605
J. Kloek is de Functionaris Gegevensbescherming van doehetzelfverzerkeren.nl hij/zij is te bereiken via info@doehetzelfverzekeren.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Doehtzelfverzekeren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Doehetzelfverzekeren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden
– burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Doehetzelfverzekeren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– doehetzelfverzekeren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Doehetzelfverzekeren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van doehetzelfverzekeren) tussen zit. Doehetzelfverzekeren gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Doehetzelfverzekeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wettelijk verplicht is.
Delen van persoonsgegevens met derden
Doehetzelfverzekeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Doehetzelfverzekeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Doehetzelfverzekeren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door doehetzelfverzekeren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doehetzelfverzekeren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. doehetzelfverzekeren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Doehetzelfverzekeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@doehetzelfverzekeren.nl